برچسب زده شده با : ایروبیک

تنظیم:هاوری بوکانی *خودتان را برای مخاطبین ما معرفی بفرمائید؟ من گلالە زمانی متولد سال ۷۴در روستای قرمیش از توابع شهرستان بوکان بە دنیا اومدم . چگونه ورزش را شروع کردید و چند ساله ورزش می کنید؟ بندە از همان کودکی بە ورزش علاقە مند بودم وقتی کە در کوچە های روستابا بچه ها بە دنبال […]