برچسب زده شده با : پریماه قلی‌زاده

* پریماه قلی‌زاده خیلی آهسته و آرام از پله‌های پارک پایین آمد،اندامش لاغر و خشکیده و چهره‌اش رنگ پریده بود، با وجود سن کمی که داشت ولی چین و چروک‌ها خیلی زود صورت جوانش را احاطه کرده و سنش را پیر نشان می‌داد. کارتون رنگ و رو رفته‌ی خاک آلود را که گوشه‌ای از پارک […]