برچسب زده شده با : شورای شهر

آزاد یوسفی راد درشرایط بحران مالی شهرداری ارومیه، چرا باید اعضای شورا، بودجه شهرداری را در چاه وَیل و بی نتیجه والیبال بریزند؟ پرونده تیم‌داری شهرداری ارومیه در رشته والیبال این روزها با بدهی سنگینی که روی دوش شهروندان گذاشته مجددا در افکار عمومی باز شده است و این مهم می‌طلبد تا پیدا و پنهان […]