برچسب زده شده با : بزرگراه

رضا سلیمانی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی محور بوکان – میاندوآب در مسیر کریدور غرب کشور قرار گرفته است؛ کریدوری که از بازرگان شروع شده و به بندر امام خمینی (ره) در جنوب ختم می شود. عملیات اجرایی تبدیل این محور به یک بزرگراه که بخشی از پروژه ملی بزرگراه میاندوآب – کرمانشاه است در سال […]