برچسب زده شده با : زاهد پرزور

* زاهد پرزور استفاده از المان های بومی و محلی در زیبا سازی شهری، می تواند یکی از مهم ترین عوامل در حمایت از هویت فرهنگی و تاریخی آن منطقه جغرافیایی محسوب می شود تا زمینه معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدن آن منطقه بیش از بیش فراهم کند. ساخت و نصب المانهای شهری علاوه بر […]